Regionalny oddział w Gdańsku

Komunikat w sprawie ograniczeń związanych z oferowaniem i świadczeniem usług audytowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Rosji

29 czerwca 2022 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przekazuje informacje otrzymane od Ministerstwa Finansów w sprawie wprowadzonych ograniczeń związanych z oferowaniem i świadczeniem usług audytowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Rosji, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią i stosowanie w zakresie swojej działalności.

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, w dniu 3 czerwca 2022 r. Unia Europejska  przyjęła kolejny, szósty, pakiet sankcji i ograniczeń wobec Rosji[1].

W jego ramach wprowadzono zakaz świadczenia – bezpośrednio lub pośrednio – usług rachunkowych, audytowych, księgowych, doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usług public relations na rzecz rządu rosyjskiego oraz osób prawnych, podmiotów i organów mających siedzibę w Rosji. Zakaz obowiązuje od 4 czerwca 2022 r.

Umowy dotyczące świadczenia powyższych usług, zawarte przed 4 czerwca 2022 r., muszą być rozwiązane najpóźniej do 5 lipca 2022 r. Natomiast świadczenie usług w ich ramach jest dopuszczalne jedynie, jeżeli jest to absolutnie niezbędne do rozwiązania takich umów i nie później niż do 5 lipca 2022 r. Powyższy zakaz nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz prawa do skutecznego środka prawnego. Zakaz świadczenia usług nie ma również zastosowania do świadczenia usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością lub są wyłącznie lub wspólnie kontrolowane przez osobę prawną, podmiot lub organ zarejestrowany lub utworzony na mocy prawa państwa członkowskiego.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów umożliwiających stosowanie szóstego pakietu sankcji, w tym przepisów określających kary za naruszenie wspomnianego zakazu.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów umieściło powyższy komunikat na stronie internetowej, który można znaleźć pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/unia-europejska-wprowadza-zakaz-swiadczenia-uslug-ksiegowych-i-audytowych-dla-podmiotow-rosyjskich

W celu ułatwienia zapoznania się z aktami prawnymi dotyczącymi wprowadzonych ograniczeń poniżej zamieszczamy listę:

  • Decyzja Rady 2022/884 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 153, str. 128) (link: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2022/884/oj);
  • Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 153, str. 53) (link: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/879/oj);
  • Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze zm.) (link: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).

[1] Decyzja Rady 2022/884 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 153, str. 128) oraz rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 153, str. 53)

Źródło : Komunikat w sprawie ograniczeń związanych z oferowaniem i świadczeniem usług audytowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Rosji – PANA

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR