Regionalny oddział w Gdańsku

Ważne zmiany dla Biegłych Rewidentów i Firm Audytorskich !

7 września 2021 r.

31 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1598 opublikowana została ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy art. 21 oraz art. 41-43 tej ustawy zmieniają ustawę o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 
Nowe przepisy m.in. wydłużają do 8 lat (dotychczas 5 lat) okres:
 
1) przechowywania przez firmę audytorską:
- dokumentacji corocznej oceny systemu wewnętrznej kontroli;
- dokumentacji dotyczącą naruszeń ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 oraz środków podjętych w celu przeciwdziałania tym naruszeniom lub zmiany systemu wewnętrznej kontroli jakości;
- akt badania;
- akt zleceń atestacyjnych innych niż badanie i akt zleceń usług pokrewnych;
- dokumentacji klienta;
- przekazanych firmie audytorskiej skarg;
- a także okres, za który za który należy przekazać do PANA w postaci elektronicznej akta zleceń, w przypadku złożenia wniosku o skreślenie z listy firm audytorskich lub skreślenia z rejestru biegłych rewidentów;
 
2) przedawnienia karalności biegłych rewidentów
Ponadto do wydłużenia terminu karalności do 10 lat, wystarczające jest wyłącznie wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a nie jak dotychczas przedstawienie zarzutów biegłemu rewidentowi.
 
3) przedawnienia możliwości nałożenia kary administracyjnej na firmę audytorską lub inne osoby;
✔ Nowe okresy przedawnienia dotyczą naruszeń lub przewinień, również tych popełnionych przed wejściem w życie ustawy, których termin przedawnienia w dniu wejścia w życie ustawy jeszcze nie upłynął.
✔ Podobnie, wydłużone okresy przechowywania dokumentów, dotyczą dokumentacji, której okres przechowywania w dniu wejścia w życie ustawy nie upłynął.
 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. ????
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR