Regionalny oddział w Gdańsku

Działalność oddziału

Wykaz literatury

Biegli Sądowi :


Pozycje książkowe
1. Alexander J. Belohlavek, Renata Hotova, Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym
cywilnym i karnym oraz arbitrażowym, a także w sporach inwestycyjnych, Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
2. Biegli w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Zwory pism procesowych
i orzeczeń, redakcja Kinga Flaga-Gieruszyńska, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017.
3. Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, redakcja naukowa Bartosz Lewandowski, Biblioteka Instytutu
Ordo Iuris, 2016.


Raporty
1. Wynagrodzenia biegłych sądowych. Polska na tle krajów Europejskich. Egzemplarz bezpłatny, sfinansowany w
ramach projektu Forensic Watch [2014-2016], 2016.
2. Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny, współpraca naukowa: dr Adam Bodnar, Biegli sądowi w Polsce,
kwiecień 2014.
3. Paweł Rybicki - redakcja merytoryczna, Błędy w opiniach biegłych a pomyłki sądowe możliwości i sposoby
naprawy (dostępne 23.07.2017)
4. NIK, DEPARTAMENT PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, Funkcjonowanie biegłych w wymiarze
sprawiedliwości, Informacja o wynikach kontroli, Warszawa 2015 r. (dostępne 23.07.2017)
5. P. Rybicki, OCENA KOMPETENCJI BIEGŁYCH SĄDOWYCH, Wydawca: Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w
Naukach Sądowych 2015 (dostępne 23.07.2017)


Artykuły
1. Jan Turek, Biegły sądowy i jego czynności, Monitor Prawniczy nr 24/2007.
2. Joanna Dzierżanowska, Joanna Studzińska, Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w orzecznictwie sądów
powszechnych i Sądu Najwyższego, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXV, numer 2 – 2015.
3. Irena Piotrowska (Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach), Pozycja i rola biegłego sądowego w świetle
oczekiwań organu procesowego, sprawozdanie z konferencji, 2007.
4. Wincenty Grzeszczyk, Rola opinii biegłego w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 6, 2005.
Biegli sądowi – problemy zawodu / 16
5. Robert Kaczor (dr Robert Kaczor - Prokurator Prokuratury Rejonowej Ośrodek Zamiejscowy w Namyslowie), Etapy
i kryteria oceny opinii biegłego w postępowaniu karnym, Prokurator 1-2 (41-42)/2010.
6. Piotr Skrzynecki (Prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie), Model strukturalny roli biegłego w procesie
karnym na tle nowelizacji prawa karnego, kwiecień 2006.
7. Biegły w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
konspekt wykładu przeprowadzonego przez SSO Małgorzatę Brulińską – wizytatora ds. cywilnych i egzekucyjnych
Sądu Okręgowego we Wrocławiu w ramach szkolenia biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie
Okręgowym we Wrocławiu, 2007.
8. Piotr Kowalski, Jacek Składzień, Opiniowanie w sprawach cywilnych i karnych jako problem w praktyce biegłego,
Otorynolaryngologia, 2004.
9. Artur Mezglewski, Warunkiem rzetelności opinii biegłego jest jej sprawdzalność, lipiec 2011.
10.Adw. dr Karol Pachnik, Dowód z opinii biegłego w prawie polskim, listopad 2011.
11.Joanna Misztal-Konecka, Janusz Konecki, Wyłączenie biegłego w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 7-8,
2010.
12.Joanna Misztal-Konecka, Proces cywilny a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu.
13.Szymon Pawelec Wadliwość opinii biegłego w procesie karnym jako pochodna błędów zawartych w
postanowieniu o jej dopuszczeniu, MATERIAŁY SZKOLENIOWE (dostępne 23.07.2017)
14.Fundacja Court Watch Polska, Skazani na biegłych (dostępne 23.07.2017)
15.Olsztyn: Komornik i biegły rzeczoznawca prawomocnie skazani (dostępne 23.07.2017)
16.Tygodnik Przegląd, Biegli sądowi pod lupą, Opóźniają procesy, biorą łapówki, kłamią i fałszują dokumentację,
ale też… produkują narkotyki (dostępne 23.07.2017)
17.Paweł Rybicki. Kompetencje biegłych sądowych – narzędzia oceny, ocena narzędzi. Krajowa Rada Sądownictwa
3/2015.


Wynagrodzenie biegłych sądowych
1. Interpretacja ogólna nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie
możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów
z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
z 2014 r. poz. 21).
2. Komunikat dot. opodatkowania usługi zleconej przez Sąd biegłemu sądowemu (dotyczy podatku VAT) (dostępne
23.07.2017)
3. Bartłomiej Butlewski, Wynurzenia niepełnosprawnego grafomana, zażalenie biegłego sądowego, 2012-10-03.
4. Biegły sądowy w sprawach cywilnych (dostępne 23.07.2017)

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR